Paper of Prof. Dr Gorana Đorić and Prof. Dr Dragica Vujadinović Obrazovanje za rodnu ravnopravnost u Srbiji, u: Tibor Varadi, Marijana Pajvančić (ur.), “Rodna ravnopravnost – od jednakih prava do jednakih mogućnosti”, Srpska akademija nauka i umetnosti, Beograd, 2020, str. 215-231.

Obrazovanje nosi značajne društvene kapacitete za emancipaciju od tradicionalnih rodnih uloga i patrijarhalne matrice od-nosa moći i potčinjavanja, ali može da bude upotrebljeno i za reprodukciju odnosa hijerarhije i podređivanja u rodnom domenu. Međunarodni normativni i strateški dokumenti još od 60-ih godina 20. veka insistiraju na značaju obrazovanja za uspostavljanje rodne ravnopravnosti. Ovim dokumentima se predviđaju dužnosti i obaveze vlada da preduzmu različite aktivnosti u obezbeđivanju obrazovanja koje unapređuje rodnu ravnopravnost. Međutim, realnost obrazovnog procesa još je prilično daleko od proklamovanih ciljeva urodnjavanja svih nivoa obrazovanja. Nakon sažetog predstavljanja međunarodnog i nacionalnog normativnog okvira, u ovom radu se bavimo problemima integrisanja rodne perspektive u naučne i nastavne discipline, i u pojedine nastavne materijale. Glavni deo rada čini predstavljanje ana-liza sadržaja nastavnih materijala, na različitim nivoima obrazovanja u Srbiji. Ovaj pregled ima za svrhu da ilustruje način na koji se prepoznaju rodno stereotipni i rodno osetljivi sadržaji u različitim nastavnim materijalima, da ukaže na to u kojoj meri su nastavni materijali u Srbiji u funkciji obrazovanja za rodnu ravnopravnost, prema rezultatima obavljenih analiza, i da sumira preporuke koje bi, prema autorkama analiza, unapredile integrisanje rodne perspektive u nastavne sadržaje.

Zbornik Rodna ravnopravnost, Akademija nauka, 215-231

https://dais.sanu.ac.rs/handle/123456789/10865