Нина Кршљанин, „Наслеђивање земљишта у нововековној Србији пре Српског грађанског законика: женско право наслеђивања?“, Анали Правног факултета у Београду, 2/2009, 273-288